YU TALENT MEDIA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtivad alates 25.05.2018.a.

 

SISSEJUHATUS

Aitäh, et tutvute YU TALENT MEDIA / MTÜ Eesti Noored Talendid privaatsustingimustega. MTÜ Eesti Noored Talendid hindab oma klientide privaatsust kõrgelt.  MTÜ Eesti Noored Talendid eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel oma klientide andmeid töötleme. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab MTÜ Eesti Noored Talendid andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

 

 1. MÕISTED
„GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
„Kehtivad õigusaktid“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Andmete Töötlemise Lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimist; järelevalveasutuste soovitused ja juhised, sealhulgas, kuid mitte ainult, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud Euroopa Andmekaitse töörühma poolt Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimise ajal või pärast selle sõlmimist antud soovitused ja juhised.
„Klient“ või „andmesubjekt“  Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada MTÜ Eesti Noored Talendid teenuseid ning kelle Isikuandmeid MTÜ Eesti Noored Talendid Töötleb.
„Töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„Vastutav Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsuspoliitika tähenduses on Vastutav Töötleja MTÜ Eesti Noored Talendid .
„Veebileht“  MTÜ Eesti Noored Talendid veebileht https://yu.ee ja sellega seotud alamdomeenid või MTÜ Eesti Noored Talendid poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.
„Volitatud Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 

 1. ÜLDSÄTTED
 • Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada MTÜ Eesti Noored Talendid teenuseid.
 • Privaatsuspoliitika kirjeldab Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.
 • MTÜ Eesti Noored Talendid kinnitab, et tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.
 • MTÜ Eesti Noored Talendid on õigus Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Veebilehel.

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
 • AMTÜ Eesti Noored Talendid võib Kliendi Isikuandmeid Töödelda erinevatel eesmärkidel. MTÜ Eesti Noored Talendid Töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.
 • MTÜ Eesti Noored Talendid Töötleb Kliendi Isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:
 • Uudiskirjade saatmine elektronposti teel.
 • Kliendile teenuse pakkumuse tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks;
 • MTÜ Eesti Noored Talendid juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses MTÜ Eesti Noored Talendid poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;

 

 1. ISIKUANDMETE KOGUMINE
 • Isikuandmete liigid ja Isikuandmete koosseis, mida MTÜ Eesti Noored Talendid Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida kliendile osutatakse.
 • Isikuandmed, mida MTÜ Eesti Noored Talendid oma Klientide kohta kogub ja Töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:
 • Kliendi isikut tuvastada võimaldavad andmed ja kontaktandmed nagu Kliendi eesnimi ja perekonnanimi,  e-postiaadress, telefoni number, postiaadress.
 • MTÜ Eesti Noored Talendid poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekivad andmed nagu tellimuste arv, sagedus jms.
 • MTÜ Eesti Noored Talendid poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud Isikuandmeid (näiteks andmed tellimuste arvu kohta) töödeldakse anonümiseeritud kujul ka statistilistel eesmärkidel.

 

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD
 • MTÜ Eesti Noored Talendid ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.
 • Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.
 • Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
 1. KÜPSISED
 • MTÜ Eesti Noored Talendid võib kasutada Veebilehel küpsiseid.
 • Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
 • Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.
 1. KLIENDI ÕIGUSED
 • Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.
 • Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:
 • juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas MTÜ Eesti Noored Talendid on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid MTÜ Eesti Noored Talendid Kliendi kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda MTÜ Eesti Noored Talendid oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada MTÜ Eesti Noored Talendid vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et MTÜ Eesti Noored Talendid piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui MTÜ Eesti Noored Talendid ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus MTÜ Eesti Noored Talendid antud nõusolek tagasi võtta.
 • Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või MTÜ Eesti Noored Talendid õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.
 • Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

 

 1. KONTAKTANDMED
 • Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke MTÜ Eesti Noored Talendid ühendust telefoni, e-posti, posti teel.

 

MTÜ Eesti Noored Talendid kontaktandmed on:

Ärinimi: AMTÜ Eesti Noored Talendid

Aadress:  Uus tn 2, Paide, Järvamaa

Telefon:  58566702

E-post: toimetus@yu.ee