Üldtingimused

1. MÕISTED
YU Talent Media – MTÜ Eesti Noored Talendid, registrikood 80387680, asukoht Aasa 15, Paide, Järvamaa 72719
Üldtingimused – käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks, Väljaannete tellimiseks, andmete töötlemise põhimõtted ja küpsiste kasutamise põhimõtted.
Väljaanne – perioodiliselt ilmuv ja tellimuse alusel kätte toimetatav paber- või digitoode.
Tellija – eraisik või juriidiline isik, kellel on MTÜ Eesti Noored Talendid leping Väljaande tellimiseks.
Kasutaja – YU Talent Media müügikeskkonna kasutaja või Väljaande Tellija.
Pool – YU Talent Media või Klient, koos nimetatud Pooled.
Väljaandja – YU Talent Media
Tellimus – YU Talent Media ja Tellija vahel sõlmitud ostu-müügileping, mille sisuks on Väljaande tellimine.
Pabertoode – Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida paberkandjal.
Digitoode – Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis

2. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD
2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.
2.2. YU Talent Medial on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:
2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab YU Talent Media Tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
2.4. YU Talent Media teavitab Tellijat Üldtingimuste muudatusest klienditeeninduse kaudu, kodulehel, paberkandjal, e-posti teel või muul viisil.
2.5. Kui Tellija ei ole nõus Üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest vastav lepinguline suhe YU Talent Mediaga üles öelda. Kui Tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Tellija õigused
3.1. Tellijal on õigus saada Väljaanne tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressile vastavalt esitatud ja õigeaegselt tasutud Tellimusele.
3.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt kindlaks määratud hinnaga ja vastavalt Üldtingimustele.
3.3. Tellijal on õigus esitada Väljaande kättetoimetamist või Väljaannet ennast puudutavad pretensioonid Väljaandja klienditeenindusse  e-posti aadressile toimetus@yu.ee kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.
3.4. Kui Väljaandja ei lahenda Tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib Tellija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
3.5. Tellijal on õigus avaldada soovi Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel on Tellijal õigus nõuda tagasi Tellimuse maksumus alates Tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära Tellija ja Tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi. Tagasimakseid ei tehta sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab Väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa Tellijale kirjalikus avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul.
3.6. Tellijal on õigus oma Pabertoote Tellimus ümber adresseerida Eesti Vabariigi piires. Selleks tuleb esitada soov Väljaandja klienditeenindusse  e-posti aadressil toimetus@yu.ee.  Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist. Ümberadresseerimise lühim periood on 1 (üks) nädal.
Tellija kohustused
3.7. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Tellimuse teostamiseks vajalikud kohustuslikud andmed.
3.8. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta Väljaandja Tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
3.9. Tellijal on Pabertoote Tellimisel postiseaduses esitatud nõuetele vastav turvaline, Väljaande mõõtmetele vastav, ligipääsetav ning Tellija postkastina identifitseeritav postkast.
3.10. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.
3.11. Juhul, kui Tellija postkast ei vasta käesolevates tingimustes toodud nõuetele, ei vastuta Väljaandja nõuetele mittevastava Väljaande kojukande eest.
3.12. Tellija tasub Tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt Tellija poolt valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa Väljaandja garanteerida nõuetekohast Tellimuse täitmist.
3.13. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus Üldtingimustega ning kohustub neid täitma.
3.14. Kasutajal on õigus kasutada Digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud.
Väljaandja õigused
3.15. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande Tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
3.16. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest ette seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul kui Väljaandja otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamine, kohustub Väljaandja tagastama Tellijale tema tasutud ettemakse.
3.17. Juhul, kui Tellija ei täida Üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja Tellimuse täitmist.
3.18. Väljaandjal on õigus nõuda Tellijalt Üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui Tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul on Väljaandjal õigus Tellimus peatada või lõpetada.
Väljaandja kohustused
3.19. Juhul, kui Tellija täidab kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustusi nõuetekohaselt, garanteerib Väljaandja Tellimuse täitmise.
3.20. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
3.21. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustused, kohustub Väljaandja saamata jäänud väljaannete võrra tasuta pikendama Tellija Tellimust.
3.22. Juhul kui läheneb Tellimuse lõpptähtaeg, kohustub Väljaandja saatma Tellijale ühekordse ettemaksuarve/müügipakkumise, võimaldamaks Tellijal soovi korral Tellimust uuendada.

4. ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
Üldsätted
4.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad YU Talent Media Kasutajatele.
Andmete kogumine
4.2. Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
4.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
4.3.1. Nimi – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
4.3.2. Isikukood/sünniaeg – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Juhul kui Tellija tellib Väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on pangateenuste kasutamiseks vaja Tellija isikukoodi. Seda on vaja ka juhul, kui Tellija ei täida oma kohustusi YU Talent Media ees ning vajalikuks osutub õiguskaitsevahendite kasutamine;
4.3.3. Elukoha aadress – on vajalik lepingu täitmiseks Pabertoodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud Väljaannet kohale toimetada. Juhul kui Tellija tellib Väljaande kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid Tellimusse tuleb märkida aadress, millele on vaja Pabertoode kohale toimetada;
4.3.4. E-posti aadress – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;
4.3.5.Telefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
4.4. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on telefoninumber ja/või e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks.
4.4.1. Kui Tellija on andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, siis edastatakse talle turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt YU Talent Media antud kontaktandmeid kasutades.
4.5. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.
4.6. Tellijal on igal ajal õigus kommertsteadaannete saamisest loobuda sisenedes oma kontole või saates vastavasisulise e-kirja YU Talent Media tellimisaadressil toimetus@yu.ee
Andmete vastutav ja volitatud töötleja
4.7. Tellija andmete vastutav töötleja on MTÜ Eesti Noored Talendid, registrikood 80387680, asukoht Aasa 15, Paide, Järvamaa.
4.8. YU Talent Media võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on YU Talent Media koostööpartnerid ja kes töötlevad andmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
4.8.1. teenuse osutamise eesmärgil;
4.8.2. tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
4.8.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
4.8.4. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
4.9. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes YU Talent Media poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.
Andmete säilitamise aeg
4.10. YU Talent Media säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).
Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses
4.11. Tellijal on õigus saada YU Talent Medialt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
4.12. Tellijal on õigus nõuda YU Talent Medial enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
4.13. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
4.14. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

5. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED
Küpsiste kasutamine
5.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad YU Talent Media veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
5.2. YU Talent Mediale kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine
5.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
5.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. 
5.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

6. AUTORIÕIGUSED
6.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad YU Talent Mediale või vastavale litsentsiandjale. Kasutaja ei või Väljaannetes avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Väljaannetes avaldatud materjalide refereerimine on lubatud vaid käesolevates Üldtingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu Väljaannetes avaldatud materjalide kasutamine vajab YU Talent Media eelnevat kirjalikku nõusolekut.
Materjalide refereerimine
6.2. Väljaannetes avaldatud materjale võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeritav lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.
6.3. Kui Väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on YU Talent Medial õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:
6.3.1. 250 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;
6.3.2. 350 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.
6.4. Kustahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada Väljaannet kui allikat. Internetis refereerimisel tuleb peale allika nimetamise avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.
Materjalide kopeerimine ja levitamine
6.5. Väljaandes avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma YU Talent Media eelneva nõusolekuta keelatud.
6.6. Materjalid, mille on Kasutajad loonud või salvestanud YU Talent Media poolt hallatavates portaalides kuuluvad vastavale Kasutajale ja nende materjalide kasutamise luba tuleb küsida Kasutajalt.